Våra stadgar

 

NEDANSTÅNDE STADGAR HAR GODKÄNTS AV ÅRSMÖTET DEN 11 APRIL 2023

 

§ 1.
Klubbens namn är Travellers Club. Klubben har sitt säte i Stockholm.

§ 2
Klubben har till uppgift att i sällskaplig samvaro främja utbytet av kunskaper och erfarenheter från vistelse och färder i främmande länder.

§ 3
Till medlemmar i Klubben kallas oförvitliga svenska män.

Utländsk man må kunna väljas till hedersmedlem. Antalet ordinarie medlemmar får inte överstiga 300. Medlem kan vara ordinarie, särskilt kallad, veteran- eller hedersmedlem. Till ordinarie medlem må kallas den som har erfarenheter på för Klubbens medlemmar intressanta områden. Vid behandling av ett förslag till inträde skall som merit även beaktas vederbörandes kvalifikationer för administrativa uppgifter inom Klubben.

Ordinarie medlem skall vidare genom studier, resor, vistelse i främmande länder, främst utanför Europa, ha förvärvat ingående kunskaper om geografi, historia, kultur, näringsliv. Särskild vikt läggs vid publicerad forskning och reseskildringar.

Intagningsåldern skall vara från 25 år. Undantag kan göras om vederbörandes medlemskap i Klubben anses vara synnerligen önskvärt.
 
Medlem skall fylla de krav, som enligt Klubbens uppfattning bör kunna ställas på en god Travlare och kamrat

 

Ordinarie medlem, som uppnått 70 levnadsår och tillhört Klubben under 25 år, eller medlem som tillhört Klubben under 30 år blir veteranmedlem.

Till särskilt kallad medlem må utses sådan man, vars medlemskap i Klubben anses synnerligen önskvärt.

Särskilt kallade medlemmar är dessutom för den tid de bekläder sitt ämbete ordförande och sekreterare i Travellers' Club, Oslo, Helsingfors, Göteborg och Malmö.

Till hedersmedlem kan väljas bemärkt man, medlem eller inte, som genom färder, forskning eller annan verksamhet i utomeuropeiska länder eller och i övrigt genom sin ställning eller sina insatser för Klubben i hög grad har gagnat Klubben.

§ 4
Medlemsansökan med förslag till ny medlem, innehållande utförlig meritförteckning, ett nytaget foto och underskrivet av två rekommenderande medlemmar (faddrarna) skall skickas till ordförande i invalsnämnden.

Medlemmar inväljs av styrelsen efter rekommendation av invalsnämnden. För inval fordras att minst sju styrelseledamöter deltager i sammanträdet och ej fler än en motsätter sig invalet.

Styrelsens sekreterare underrättar den invalde om att han kallats till ordinarie medlem i Klubben och de invaldas namn kungörs vid kommande sammanträde och i TravlarNytt. Invalsförslag, som inte godkänts kan förnyas tidigast efter två år.

§ 5
Särskilt kallad medlem utses av styrelsen. Beslutet skall vara enhälligt.

§ 6
Hedersmedlem väljs av Klubben på ordinarie sammanträde. För val av hedersmedlem fordras att vederbörande av styrelsen enhälligt föreslås och att förslaget biträdes av 9/10 av närvarande klubbmedlemmar. Omröstning vid val av hedersmedlem skall äga rum genom öppen omröstning.

Den som förlänats Klubbens hedersmedalj i guld är självskriven hedersmedlem.

Travellers Clubs silvermedalj:

För silvermedaljör gäller att minst sju styrelsemedlemmar deltager i sammanträdet och att ej fler än en styrelsemedlem röstar emot förslaget. Styrelsens äger rätt att besluta om utdelande av silvermedalj.

Travellers Clubs hedersmedalj i guld:

För rekommendation från styrelsen av guldmedaljör till årsmötet, eller ordinarie klubbmöte, fordras att minst sju styrelsemedlemmar deltager i sammanträdet och att ej fler än en styrelsemedlem röstar emot förslaget. Ordinarie klubbmöte eller årsmöte beslutar sedan i frågan. För utdelande av guldmedalj gäller att 9/10 av de närvarande skall rösta för styrelsens förslag.

§ 7
Styrelsen kan genom enhälligt beslut utesluta medlem som anses ovärdig att tillhöra Klubben. Utesluten medlem underrättas om beslutet och får därefter inte närvara som gäst vid Klubbens sammanträden.Rör frågan om uteslutning styrelseledamot äger denne ej rätt att rösta i beslutet.

 

§ 8
Avgifterna till Klubben består av inträdesavgift och årsavgift, och bestäms för nästföljande år vid årsmötet.

• Hedersmedlem, särskilt kallad och veteranmedlem erlägger inga avgifter.

• Ny ordinarie medlem erlägger inträdesavgift och årsavgift.

• Ordinarie medlem erlägger årsavgift.

Inträdesavgift skall erläggas inom sextio dagar efter erhållet meddelande om inval. Försummas detta utan giltig anledning är invalet förfallet.

Medlem kan hos skattemästarn ansöka om ständigt medlemskap genom betalning av engångsavgift

För påminnelse om ej betald årsavgift debiteras 10 % av medlemsavgiften

Medlem, som tidigare tillhört Klubben och åter blivit invald, erlägger ingen ny inträdesavgift.

Årsavgift erlägges senast den sista februari.

Medlem, som inom föreskriven tid inte erlagt och på anfordran inte erlägger årsavgift, är om årsavgiften inte erlägges inomett år efter förfallodagen inte längre medlem av Klubben.

Medlem, som vistas utom Europa under minst ett år eller av annan särskild anledning ej har möjlighet att medverka i klubbens sammanträden, kan skriftligen hos styrelsen begära prövning om att förbli medlem utan skyldighet att för en begränsad tid erlägga årsavgift.

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur Klubben, är inte berättigad att återfå erlagda avgifter och äger ingen rätt till Klubbens tillgångar.

 

§ 9
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av: ordförande, en vice ordförande, styrelsesekreterare, klubbsekreterare, skattmästare, klubbmästare, vice klubbmästare samt fyra övriga ledamöter.

För att bistå styrelsen att förbereda och ge skriftligt utlåtande över invalsärenden utses vid årsmötet en invalsnämnd, som består av fyra utanför styrelsen valda medlemmar.

För att bistå styrelsen och klubbmästaren genom att arrangera och administrera Klubbens sammanträden och övriga sammankomster utses vid årsmötet en programkommitté bestående av maximalt fyra medlemmar med klubbmästaren som ordförande.

Styrelsens ledamöter samt invalsnämndens ledamöter väljs vid årsmötet för två år, varvid halva antalet väljs ett år och halva antalet nästföljande år.

Årsmötet kan på förslag av styrelsen eller enskild medlem för nästa års styrelseval utse en valberedning om minst tre medlemmar varav en styrelseledamot.

Styrelsen utser en redaktör för Klubbens tidning TravlarNytt och en Webbmaster ansvarig för klubbens hemsida på Internet.

Styrelsen utser en av de övriga ledamöterna till ansvarig för rekrytering av nya medlemmar.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har sammanträdets ordförande utslagsröst.

En representant för invalsnämnden inbjuds till styrelsesammanträdena för att kunna ta del av styrelsens diskussioner samt för att föredra invalsärenden.

Vid styrelsesammanträde föres protokoll.

§ 10
För granskning av Klubbens räkenskaper och styrelsens arbete utses vid årsmötet för tiden intill nästa årsmöte två revisorer jämte suppleanter för dessa.

Revisorernas berättelse överlämnas senast två veckor innan årsmötet till styrelsen. Finner revisorerna anledning till anmärkning, delgives denna först styrelsen att däröver avgiva förklaring. Finner revisorerna förklaringen ej nöjaktig, intages anmärkningen i revisionsberättelsen.

Revisorerna skall föredra sin revisionsberättelse på årsmötet.

Revisorerna skall besiktiga Klubbens bibliotek och samlingar samt häröver upprättade förteckningar.

§ 11
Det åligger styrelsen att:

• Tillvarata Klubbens intressen och ansvara för förvaltningen av dess tillgångar och samlingar.

• Planera och fastställa Klubbens intresseområden och vad som erfordras för Klubbens verksamhet. Det skall bringas till medlemmarnas kännedom som underlag för rekrytering av nya medlemmar.

• Förbereda de ärenden, som av Klubben skall behandlas.

• Ordna föredrag och diskussioner i Klubben, företrädesvis inom travlarämnen.

• Årligen senast fyraveckor innan årsmötet till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och styrelseprotokoll för det förflutna året, jämte kassaberättelse och medlemsförteckning.

Det åligger styrelsesekreteraren att:

• Utfärda kallelser till styrelsens sammanträden och föra styrelsens protokoll.

• Ombesörja styrelsens och Klubbens skriftväxling samt verkställa fattade beslut, då detta ej åligger annan.

• Överlämna inkomna inträdesansökningar till invalsnämnden.

• Handha Klubbens arkiv.

• Svara för kontakter med de Skandinaviska broder klubbarna med målsättning att främja kontakter och informationsutbyte.

Det åligger klubbsekreteraren att:

• Föra protokoll över Klubbens sammanträden.

Det åligger skattmästaren att:

• Förvalta Klubbens medel och handlägga dess kassaärenden.

• Föra Klubbens räkenskaper och häröver upprätta kassaberättelse.

• Föra förteckning över Klubbens medlemmar i samarbete med klubbens WEB Master

Det åligger klubbmästaren och programkommittén att:

• Föreslå och ordna föredrag vid sammanträden.

• Utfärda kallelser till Klubbens sammanträdeni samarbete med klubbens WEB Master

• Ordna lokal för sammanträde och förplägnad samt eventuell annan underhållning än föredrag.

Det åligger invalsnämnden att:

• Bistå styrelsen genom att förbereda och avgiva utlåtande över invalsärenden.

 

§ 12
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer styrelsen därtill utser. I anslutning till årsmötet skall ett konstituerande styrelsesammanträde hållas, varvid styrelsen utser firmatecknare generellt eller för en viss funktion. För beslut utanför klubbens löpande verksamhet och dagliga drift fordras att det föregås av ett styrelsebeslut.

§ 13

Inkomster samt reservfondens avkastning må användas att bestrida Klubbens löpande utgifter.

Överstiger Klubbens kontanta medel vad som kan anses erforderligt för dess utgifter, placeras överskottet i värdehandlingar eller i fastigheter, varvid betryggande säkerhet och högsta möjliga avkastning eftersträvas.

Klubbens värdehandlingar förvaras i dess namn i öppet förvar hos av styrelsen utsedd banks notariatavdelning och får därifrån inte utan styrelsens beslut uttagas.

Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 14
Klubbens sammanträden hålls i regel den första tisdagen i månaderna februari, mars, april, oktober, november och december, samt i anslutning till månadsskiftet augusti/september. Årshögtiden firas i anslutning till februarisammanträdet. Aprilsammanträdet är årsmöte.

Kallelse till sammanträde skall ske med post, e-post eller motsvarande minst tio dagar före sammanträdet. I kallelsen lämnas uppgift om förekommande ärenden. Kallelse till årsmötet åtföljs av styrelse-, kassa- och revisionsberättelse för föregående kalenderår.

Vid sammanträde äger envar närvarande medlem en röst. Sammanträde är beslutsmässigt om minst trettio medlemmar är närvarande, utom i frågor som avses § § 6, 17 och 18.

Alla ärenden avgörs med öppen omröstning, såvida sluten inte begärs och detta av de närvarande bifalls. Vid lika röstetal har sammanträdets ordförande utslagsröst.

Förslag av enskild medlem rörande Klubbens angelägenheter skall, för att kunna tas upp till behandling vid nästföljande sammanträde, skriftligen skickas till styrelsesekreteraren minst trettio dagar före sammanträdet.

§ 15
Medlem kan efter anmälan till och medgivande av klubbmästaren ta med gäster till sammanträden med undantag av årsmöte.

Styrelsens godkännande krävs för inbjudan av icke betalande gäster till möten och årshögtid

§ 16
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a. Föredragning av styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelser för det gångna året.

b. Fastställande av upprättad balansräkning.

c. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

d. Stadgar

e. Val av styrelseledamöter enligt § 9.

f. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 10.

g. Val av ledamöter i invalsnämnden enligt § 9.

h. Val av ledamöter i programkommittén enligt § 9.

i. Fastställande av avgifter enligt § 8

j. Klubbresor.

k. Frågor väckta av styrelsen.

l. Frågor väckta av enskilda medlemmar.

§ 17
Önskar medlem ändring av dessa stadgar skall skriftligt förslag jämte motivering ingivas till styrelsen, som med yttrande häröver anmäler förslaget vid första följande ordinarie sammanträde. Förslaget skall vid därpå följande sammanträde behandlas av Klubben. För bifall till sådan ändring erfordras minst ¾ av de avgivna rösterna, dock minst trettio röster.

§ 18
Uppstår fråga om Klubbens upplösning, ingivs skriftligt förslag med motivering till styrelsen som, dock endast om det enhälligt tillstyrks av fulltalig styrelse, anmäler förslaget vid första följande ordinarie sammanträde. Klubben bestämmer då vid vilket sammanträde omröstning angående förslaget skall äga rum. För beslut om Klubbens upplösning erfordras minst ¾ av de angivna rösterna, dock minst en tredjedel av klubbens medlemmar.

§ 19
Om Klubbens upplösning beslutas, överlämnas dess tillgångar till Kungliga Vetenskapsakademin att av denna användas till understöd i samband med svenska forskningsresor i utomeuropeiska länder. Kungliga Vetenskapsakademin må förordna att Klubbens samlingar eller del därav överlämnas till lämplig institution, t.ex. Folkens Museum Etnografiska, att där för framtiden förvaras.